Eltip berme hyzmatynyň açylmagy

Eltip berme hyzmatynyň açylmagy

Biz öýe eltip berme hyzmatynyň açylanlygy barada habar berýäris. Indi Siz harytlary göni gapyňyza getirdip bileriňiz.

2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

1-nji sentýabrdan 2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşygy başlandy.

Türkmenpoçta Türkmenistanyň ähli künjine we daşyna hatlary, ýollamalary, pul ibermeleri, uly göwrümli ýollamalary ugradýar, EMS ugratmaly we tizleşdirilen pul iberme hyzmatlaryny amala aşyrýar.

Основное