2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

1-nji sentýabrdan 2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşygy başlandy.

Okyjylaryň söýgüli gazeti “Нейтральный Туркменистан” we “Laçyn” žurnalyna ýazylmak üçin üç aýy bar(sentýar, oktýabr, noýabr).

Gazet-žurnallaryň ýekänleýin satuwyny ösdürmek, okyjylaryň sanyny artdyrmak,şeýle-de çap ediji THG goldamak maksady bilen “Türkmenpoçta” sistema işlerini alyp barýar.

Metbugat şäheriň bellenen iri poçta bölümlerinde, şeýle-de poçta bölümlerinde gurnalan ýörite direglerde we germewlerde ýerleşýär. Her bir isleg bildiriji islendik sosial edarasy-çagalar bagy, internat, weteran öýleri we garrylar öýi üçin abuna ýazylyşygy resmileşdirip biler.