Eltip berme hyzmatynyň açylmagy

Eltip berme hyzmatynyň açylmagy

Biz öýe eltip berme hyzmatynyň açylanlygy barada habar berýäris. Indi Siz harytlary göni gapyňyza getirdip bileriňiz.

2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

1-nji sentýabrdan 2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşygy başlandy.

Türkmenpoçtanyň islendik bölüminde Türkmenistanyň islendik çägine, şeýle-de daşary ýurtlara hatlary, ýollamalary, geçirimleri ugradyp bolýar. Uly göwrümli ýollamalary, EMS ýollamalary we tiz geçirimleri diňe eltip berme hyzmaty arkaly amala aşyrýar.

Основное